DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ERIC LOPEZ FERNANDEZ, amb DNI 77745286-L, d’ara endavant ANTDERGROUND, en qualitat de titular de la pàgina web www.antderground.com, amb domicili en Carretera de Berga 15, codi postal 08611 a Cal Rosal, Espanya – Barcelona, adreça de correu electrònic [email protected], procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d’ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom de domini www.antderground.com, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D’ÚS

La utilització de www.antderground.com atorga la condició d’Usuari del www.antderground.com, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal. Si l’Usuari no estigués d’acord amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar www.antderground.com. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per ANTDERGROUND pot ser diferent en cada moment en què l’Usuari accedeixi en el Portal. Per tant, l’Usuari ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en que accedeixi a www.antderground.com.

A través de ‘www.antderground.com, ANTDERGROUND facilita l’Usuari l’accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d’Internet per ANTDERGROUND o per tercers autoritzats.

L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar www.antderground.com i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d’aquest avís legal o en qualsevol un altre lloc dins dels continguts que conformen www.antderground.com, com són les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en l’avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per ANTDERGROUND, d’un altre usuari o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en www.antderground.com, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material a què tingués accés en la seva condició d’usuari de www.antderground.com, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l’usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de ANTDERGROUND, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de ANTDERGROUND o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, marques d’aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de www.antderground.com, i / o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en www.antderground.com són propietat de ANTDERGROUND o, si s’escau, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre que l’ús o accés en el Portal i / o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius i sense que puguin entendre cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de ANTDERGROUND, o de tercers si és el cas, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat de ANTDERGROUND o de tercers que han autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de ANTDERGROUND o de tercers inclosos en www.antderground.com que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE WWW.ANTDERGROUND.COM

ANTDERGROUND no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a www.antderground.com, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los. Per tant, ANTDERGROUND no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei de portal durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

ANTDERGROUND exclou, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de www.antderground.com i dels continguts, a el no compliment de l’expectativa d’utilitat que l’usuari hagués pogut atribuir a www.antderground.com i als continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

ANTDERGROUND no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’ usuari per aquest motiu.

L’accés a www.antderground.com no implica l’obligació per part de ANTDERGROUND de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, ANTDERGROUND no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació de servei de www. antderground.com, ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

La prestació de servei de www.antderground.com i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. ANTDERGROUND, però, queda autoritzat per donar per acabada o suspendre la prestació de servei de www.antderground.com i / o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, ANTDERGROUND advertirà prèviament l’acabament o suspensió de www.antderground.com.

QUALITAT DE WWW.ANTDERGROUND.COM

Atès l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de www.antderground.com, ANTDERGROUND realitza la seva millora i esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

ANTDERGROUND exclou tota responsabilitat per les decisions que l’usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de www.antderground.com. La informació està sotmesa a possibles canvis diaris sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de ANTDERGROUND a l’usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

JURISDICCIÓ
Per a les qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Espanya – Barcelona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre problema que pogués correspondre’ls.

LEGISLACIÓ APLICABLE
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.